آگهي مزايده عمومي شماره 001/1401 شركت پشم شيشه ايران

شركت پشم شيشه ايران در نظر دارد اقلام و ماشين آلات مستعمل و مازاد خود را به صورت يكجا يا تكي بر اساس مزايده عمومی با شرايط زير به فروش برساند .

1- اسناد مزايده از روز سه شنبه مورخ24/08/1401 لغايت پایان ساعت اداری مورخ 02/09/14201

2-برآورد قيمت كارشناسي (قيمت پايه) بر اساس نظر كارشناس رسمي دادگستري بابت مجموع تجهيزات و ماشين آلات به مبلغ 13.936.915.000 ريال (سيزده ميلياردو نهصدو سي و شش ميليون و نهصدو پانزده هزار ريال  ) تعيين گرديده است.

3-محل دريافت اسناد ،

الف : شيراز شهرك فرهنگيان ميدان احمد اباد شركت پشم شيشه ايران  تلفن :07138224527 

ب:تهران خيابان آفريقا بالاتر از چهاراه اسفنديار-كوچه رحيمي-پلاك 2.طبقه چهارم .تلفن:09123885364 

4-پرداخت هزينه درج آگهي در روزنامه هاي سراسري به عهده برنده مزايده است .

5- ارائه  ضمانت نامه بانكي داراي اعتبار سه ماه يا وجه نقد واريز به حساب شركت پشم شيشه ايران معادل  400 ميليون ريال (چهارصد  ميليون ريال) جهت ارائه پيشنهاد قيمت براي مجموع كل اقلام و يا 5%قيمت پيشنهادي  الزامي مي باشد.

6-آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت اداري روز 03/09/1401 مي باشد.

7-ساير توضيحات و ليست اقلام  به همراه قيمت پايه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

8-شركت پشم شيشه ايران در رد يا قبول يك يا همه پيشنهادات داراي اختيار تام مي باشد .