شركت پشم شيشه ايران در نظر دارد اقلام و ماشين آلات مستعمل و مازاد خود در محل كارخانه اشتهارد را به صورت يكجا يا تكي بر اساس مزايده عمومی با شرايط زير به فروش برساند .

آگهي مزايده عمومي002/1401

 

شركت پشم شيشه ايران در نظر دارد اقلام و ماشين آلات مستعمل و مازاد خود در محل كارخانه اشتهارد  را به صورت يكجا يا تكي بر اساس مزايده عمومی با شرايط زير به فروش برساند .

1-تحويل اسناد مزايده از روز شنبه  مورخ 05/09/1401 لغايت پایان ساعت اداري روز چهارشنبه مورخ 09/09/1401

2-برآورد قيمت كارشناسي (قيمت پايه) بر اساس نظر كارشناس رسمي دادگستري بابت مجموع تجهيزات و ماشين آلات به مبلغ 15.401.000.000 ريال (پانزده ميلياردو چهارصدو يك ميليون ريال  ) تعيين گرديده است.

3-محل دريافت اسناد ،

الف : اشتهارد شهرك صنعتي خيابان دكتر حسابي غربي خيابان گلشن دوم كارخانه ايزوگام پشم شيشه ايران تلفن 02637774951   

ب:تهران خيابان آفريقا بالاتر از چهاراه اسفنديار-كوچه رحيمي-پلاك 2.طبقه چهارم .تلفن:02126292186

4-پرداخت هزينه درج آگهي در روزنامه هاي سراسري به عهده برنده مناقصه است .

5- ارائه  ضمانت نامه بانكي داراي اعتبار سه ماه يا وجه نقد واريز به حساب شركت پشم شيشه ايران معادل  400 ميليون ريال (چهارصد  ميليون ريال) جهت ارائه پيشنهاد قيمت براي مجموع كل اقلام و يا 5%قيمت پيشنهادي  الزامي مي باشد.

6- شماره حساب شركت جهت واريز مبلغ سپرده  IR320180000000000711046666 نزد بانك ملت شعبه 7110 احد آباد مي باشد.

7-آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت اداري روز چهارشنبه مورخ14/09/1401 مي باشد.

8-ساير توضيحات و ليست اقلام به همراه قيمت پايه در اسناد مزايده مندرج مي باشد.

9-شركت پشم شيشه ايران در رد يا قبول يك يا همه پيشنهادات داراي اختيار تام مي باشد .