OK
  
اطلاعات سهامداران
 
با توجه به اینکه اطلاعات مذبور در سنوات آتی نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفتف درخواست میشود هرگونه تغییر در اطلاعات مذکور در اسرع وقت به شرکت اعلام شود.

 
 فرم دریافت اطلاعات سهامداران