OK
Untitled Document

اهداف كلان و نقشه استراتژيك

برتري چشم انداز را در اهداف زير دنبال مي كنيم :

   ب. بيشترين سهم بازار كشور در عايقهاي حرارتي و رطوبتي
    ر.  رشد صادرات به ميزان 20 درصد در هر سال
    ت. توسعه محصولات به ميزان 1 محصول یا کاربری جديد در هر سال
    ر.  رشد سودآوري به ميزان 25درصد در هر سال
    ي.  يكي از برندگان سطح تنديس جايزه ملي بهره وري و كيفيت تا سال 1400


درباره شرکت پشم شیشه ایران
درباره شرکت پشم شیشه ایران