اعضای هیئت مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی وضعيت سمت مقطع تحصيلي رشته تحصيلي تاريخ تولد رزومه  
1 ارجمند سلطانی زاده غیرموظف رییس هیات مدیره دکتری دکترای اقتصاد کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 1351/03/01    
2 جهانگیر باقری موظف مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره كارشناس ارشد مديريت صنعتي 1355/03/01 pic pic
3 محمدجواد پرچمی غیرموظف عضو هیات مدیره كارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی 1367/10/22 pic pic
4 داوود کیانی غیرموظف عضو هیات مدیره کارشناس ارشد علوم اقتصادی -توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 1353/12/20