عایق صوتی از جمله نیازهای ضروری در دنیای پر هرج و مرج امروزی است و در واقع آن را می توان به عنوان سدی مقاوم در برابر انعکاس و انتقال صوت دانست

عایق صوتی از جمله نیازهای ضروری در دنیای پر هرج و مرج امروزی است و در واقع آن را می توان به عنوان سدی مقاوم در برابر انعکاس و انتقال صوت دانست.امروزه بسیاری از ساختمان ها اعم از تجاری و مسکونی به دلیل افزایش حجم آلودگی های صوتی، سازندگان و پیمانکاران سعی می کنند از عایق های حرارتی و صوتی پشم شیشه با نام تجاری ایزوران استفاده کنند و مانع از ورود سر و صدا به داخل ساختمان ها شوند.