عملکرد حرارتی ایزوران

       هر عایقی با توجه به ضریب هدایت حرارتی آن یا λ تعریف می گردد . این پارامتر بر اساس استانداردهای ASTM C177 و EN12667 اندازه گیری شده و بر حسب w/m °C بیان می گردد . میزان مقاومتی که عایق در برابر انتقال حرارت ایجاد می کند به دو عامل ضخامت ( T ) و ضریب هدایت (λ ) عایق دارد.  

 R=T/(λ )  واحد مقاومت حرارتي m².˚C/W  بوده و هرچه قدر كه مقاومت حرارتي  R بيشتر باشد، عملکرد عايق بهتر است .

از طرفی λ به دانسیته عایق پشم شیشه بستگی دارد .  چگالي پشم شيشه با مقاومت حرارتي آن تا محدوده 70 كيلوگرم رابطه مستقيم دارد در نتیجه ، استفاده از عايقي با اين چگالي از نظر حرارتي كاراترين و از نظر اقتصادي به صرفه ترين است . 

در صورت استفاده از عایق ایزوران با دانسیته پایین مثلا دانسیته های 10 و 12 باید توجه داشت که ضخامت ایزوران حداقل 2 اینچ یا 50 میلیمتر و بالاتر انتخاب گردد . انتخاب ضخامت بهینه عایق  که ضخامت اقتصادی(Economic Thickness of Insulation ) موسوم است  و در نمودار نشان داده شده بر حسب هزینه عایقکاری و نوع عایق ، هزینه انرژی و میزان اتلاف ، بسیار مهم است . 

 در یک مطالعه ، با اجرای عایقکاری به ضخامت 102 میلیمتر پشم شیشه ، بر روی لوله ½ اینچ داغ  با دمای ˚C 204 ، دمای سطح خارجی عایق به ˚C 32 کاهش یافته و بدلیل کاهش قابل ملاحظه اتلاف حرارت ، هزینه عایقکاری در زمانی معادل با 7 ماه جبران می گردد .