هدف عمده عایق کاری ، کاهش انتقال حرارت از یک منبع داغ به محیط برای انواع دستگاه های گرمایش مانند هیتر ، کوره گرم ، دستگاه های هواساز یا فن کویل ها و یا کاهش انتقال برودت از یک منبع سرد به محیط برای انواع دستگاه های هواساز ، ایرواشر ، داکت اسپلیت است .

هدف عمده عایق کاری ، کاهش انتقال حرارت از یک منبع داغ به محیط برای انواع دستگاه های گرمایش مانند هیتر ، کوره گرم ، دستگاه های هواساز یا فن کویل ها و یا کاهش انتقال برودت از یک منبع سرد به محیط برای انواع دستگاه های هواساز ، ایرواشر ، داکت اسپلیت است .به صورتی که بعد از کانال کشی یا لوله کشی برای انواع دستگاهها برای جلوگیری از انتقال حرارت و برودت از مجرای عبوری کانال ، بر روی کانال اجرا شده ،از عایق حرارتی پشم شیشه با نام تجاری ایزوران می توان استفاده کرد تا از تعریق کانال و نیز انتقال هوای سرد و گرم به داخل کانال یا لوله جلوگیری کند.