بطور کلی افزایش و حفظ شرایط آرامش در سفر از جمله تاثیر گذارترین فاکتورهایی است که در کلیه خطوط حمل و نقل به آن نگاه می شود و موجب افزایش رضایت مسافر از وسیله حمل و نقل خویش می گردد.

بطور کلی افزایش و حفظ شرایط آرامش در سفر از جمله تاثیر گذارترین فاکتورهایی است که در کلیه خطوط حمل و نقل  به آن نگاه می شود و موجب افزایش رضایت مسافر از وسیله حمل و نقل خویش می گردد. لذا عایقکاری کابین مسافر با عایق حرارتی و صوتی پشم شیشه با نام تجاری ایزوران بهترین و ارزانترین شرایط آرامش را به مسافران هدیه می شود.