اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام شرکت پشم شيشه ايران (سهامی عام) ثبت‌شده به شمارۀ 51589 و شناسة ملی 10100392139

به‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 29/08/1401 و مجوز شمارة 092-894244/014 مورخ 17/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایة شرکت از مبلغ 500 میلیارد ریال به‌مبلغ 1.500 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 854.301.148 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 145.698.852 سهم 1.000 ریالی استفاده نشدة سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة 140230411137000631 مورخ 26/01/1402 ادارة ثبت شرکت­ها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:

 

دانلود آگهی پذیره نویسی