واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی جهت نگهداری مواد اولیه مورد نیاز ، انجام فرایندهای میانی و پایانی و همچنین انبار کردن فرآورده های نفتی گوناگون نیازمند مخازن می باشند .

واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی جهت نگهداری مواد اولیه مورد نیاز ، انجام فرایندهای میانی و پایانی و همچنین انبار کردن فرآورده های نفتی گوناگون  نیازمند مخازن می باشند . تعداد این مخازن به عواملی چند، چون دوری و نزدیکی واحد به منابع تامین کننده نفت خام ، تعداد و ظرفیت واحدهای پالایش، تنوع فرآورده های تولیدی و سرانجام چگونگی انتقال و پخش فرآورده ها بستگی دارد. در صنایع شیمیایی ، مواد ارزشمند مانند بنزین یا گاز مایع ، طی فرآیندهای مختلفی از مواد شیمیایی خام، مانند نفت خام جدا می شوند یا از آنها به وجود می آیند که ناگزیر در مخازن عایق شده ذخیره می گردد.