برتري چشم انداز را در اهداف زير دنبال مي كنيم :
  • ب. بيشترين سهم بازار كشور در عايقهاي حرارتي و رطوبتي

  • ر. رشد صادرات به ميزان 20 درصد در هر سال

  • ت. توسعه محصولات به ميزان 1 محصول یا کاربری جديد در هر سال

  • ر. رشد سودآوري به ميزان 25درصد در هر سال

  • ی. يكي از برندگان سطح تنديس جايزه ملي بهره وري و كيفيت تا سال 1400