نام و نام خانوادگی :ارجمند سلطانی زاده

وضعیت غیر موظف

سمت :رییس هیئت مدیره

کد ملی :2293102831

دکترای اقتصاد کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست :رشته تحصیلی

 تاریخ تولد :1351/03/01

pic

نام و نام خانوادگی :جهانگیر باقری

وضعیت  موظف

سمت :مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره

کارشناسی ارشد مديريت صنعتي :رشته تحصیلی

 تاریخ تولد :1355/03/01

نام و نام خانوادگی داوود کیانی

وضعیت :غیرموظف

سمت: عضو هیات مدیره

کارشناس ارشد علوم اقتصادی -توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

تاریخ تولد 1353/12/20

نام و نام خانوادگی سعید ایزدی

وضعیت :موظف

سمت: عضو هیات مدیره

کارشناس برق

تاریخ تولد 1358/5/2